REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
PARAFII ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO
W BARCINIE

Na podstawie art. 2 i art 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art.24

Konkordatu między Stolica Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca

1993r. /Dz.U. nr. 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:

1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest:

    a. PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA p.w. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO

        88-190 BARCIN ul. KOŚCIELNA 4

        tel. 52 383 20 39; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

    b. Bezpośrednio w imieniu administratora cmentarza porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje

        Pan Władysław Walczak, biuro w Domu Pogrzebowym przy ul. Żnińskiej tel. 508 301 434 w godz. 9:00 - 18:00

        po godzinach przy ul. Kasprowicza 71 tel. 52 383 23 57, kom. 508 301 434

2. Kaplica cmentarna p.w. NMP i św. Łazarza jest własnością Parafii i jest przez nią zarządzana.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

4. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

5. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym miejscu.

6. Na terenie cmentarza zabrania się:

    a. wprowadzania psów,

    b. palenia papierosów i picia alkoholu,

    c. wjeżdżania samochodami,

    d. stawiania ławek przy grobach,

    e. utwardzania ścieżki wokół grobu,

    f. budowania kwietników przy grobach,

    g. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,

    h. wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

7.  Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:

    a. pogrzeby,

    b. ekshumacje,

    c. budowanie grobowców,

    d. stawianie pomników,

     wymagają pisemnego pozwolenia właściciela i administratora cmentarza.

8. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody właściciela i administratora cmentarza.

    Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:

     - pojedynczy - 180/90 cm

     - podwójny - 180/180 cm

   Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika, z podaniem jego wymiarów oraz

   treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.

9. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu.

    Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wyrzucania tych elementów

    do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

10. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

11. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza

      i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

13. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza

      traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

14. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają:

      a. pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

      b. zgody administratora cmentarza.

15. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny.

      Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

16. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać.

      Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.

      o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

18. Regulamin jest do wglądu w biurze parafialnym.

Proboszcz parafii
Św. Jakuba w Barcinie.

Dom pogrzebowy
11.jpg 06.jpg 08.jpg 09.jpg 24.jpg 18.jpg 02.jpg 01.jpg 21.jpg 04.jpg 07.jpg 12.jpg 15.jpg 23.jpg 03.jpg 10.jpg 16.jpg 05.jpg 22.jpg 20.jpg 19.jpg 17.jpg 14.jpg 13.jpg